Rozliczenie opłaty recyklingowej za torby foliowe.


Wszystkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, z wyjątkiem bardzo lekkich toreb o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów czyli tzw. zrywek (wymagane ze względów higienicznych lub jako podstawowe opakowanie żywności sprzedawanej luzem) od 1 września 2019 roku podlegają opłacie recyklingowej.

Stawka opłaty recyklingowej wynosi 0,20 złotych za każdą torbę foliową. Opłatę można doliczyć do ceny torby ustalonej przez przedsiębiorcę lub opłata ta może stanowić całkowity koszt torby foliowej.

Każdy podmiot prowadzący działalność związaną z handlem detalicznym lub hurtowym zobowiązany jest naliczyć wysokość pobranych opłat samodzielnie i dokonać wpłaty na specjalne konto bankowe otwarte przez właściwego marszałka województwa.

Jeżeli marszałek województwa ustali, że zobowiązany podmiot nie wniósł opłaty recyklingowej albo dokona tego w kwocie zaniżonej, wówczas naliczy wysokość zaległości z tytułu opłaty recyklingowej, stosując stawkę opłaty obowiązującą w roku kalendarzowym, w którym ten przedsiębiorca był zobowiązany pobrać opłatę recyklingową.  W przypadku nie zastosowania się przez podmiot do tej decyzji w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, marszałek naliczy, ponownie w drodze decyzji, dodatkową opłatę recyklingową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewniesionej opłaty recyklingowej.

Należy pamiętać, że w wyniku nowelizacji przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi kolejne rozliczenie z tytułu pobranej opłaty recyklingowej za torby foliowe podmiot dokonywać będzie kwartalnie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana. Czyli opłatę za pierwszy kwartał 2020 roku podmiot będzie wnosił do 15 kwietnia 2020 roku.