Faktoring


Czyli wykup nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw (faktorantów) pochodzących ze sprzedaży towarów i usług przez firmę faktoringową (faktora) i na świadczeniu na rzecz faktorantów, dodatkowych usług, takich jak przykładowo: inkaso należności, monitoring płatności, prowadzenie rozliczeń, pomoc w ściąganiu przeterminowanych należności.

Jak wygląda w praktyce usługa faktoringu?

Firma, która sprzedaje wierzytelności otrzymuje zaliczkę w wysokości wcześniej ustalonego procentu od wierzytelności. Najczęściej jest do ok. 90% wartości faktury. Pozostała część trafia do przedsiębiorcy po uregulowaniu należności przez odbiorcę towaru lub usługi. Dzięki takiemu rozwiązaniu firma zachowuje płynność finansową.

Faktoring to idealne rozwiązanie dla firm, które sprzedają towary lub usługi z odroczonym terminem płatności.

Rodzaje faktoringu

  1. pełny, czyli właściwy, bez regresu – faktor przejmuje na siebie całe ryzyko wypłacalności dłużnika (tzw. funkcja del credere) i w sytuacji nieuregulowanych w terminie płatności, sam dochodzi należnych kwot,
  2. niepełny, czyli niewłaściwy z regresem – faktor wykupuje zobowiązania, ale nie bierze na siebie ryzyka niewypłacalności dłużnika. Jeżeli dłużnik nie ureguluje należności, to faktorant ma obowiązek spłaty zobowiązania i musi je w pierwszej kolejności oddać faktorowi, a dopiero później może dochodzić zwrotu należności od dłużnika,
  3. mieszany – łączy w sobie cechy faktoringu pełnego i niepełnego. Ryzyko rozłożone jest na obie strony, faktor wykupuje wierzytelności, a ryzyko bierze tylko do określonej kwoty. W tej sytuacji faktorant odpowiada za pokrycie pozostałej kwoty, jeżeli dłużnik nie wywiąże się z zobowiązania.