Dotacje Unijne


Jednym ze sposobów finansowania przedsiębiorcy są dotacje unijne. Co to takiego, dla kogo są przeznaczone i jak się o nie starać?

Pieniądze pochodzą z budżetu Unii Europejskiej. Są przeznaczone na finansowanie różnych działań w krajach członkowskich w celu zmniejszenia różnic pomiędzy nimi. Najbardziej popularne i najwięcej środków idzie na rozwój przedsiębiorstw, oraz walkę z bezrobociem.  Środki przyznawane są w ramach różnych programów, dlatego też zawsze przed złożeniem wniosku o dotację należy zorientować się jakie projekty są aktualnie realizowane w naszym rejonie.

Plan rozwoju pomocowego krajom członkowskim do 2020 roku został zawarty w dokumencie Europa 2020. Zgodnie z celami strategii Europa 2020 działa 5 głównych funduszy, które mają za zadanie wspierać rozwój gospodarczy krajów UE. Są to:

  1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – ma za zadanie wspierać inwestycje produkcyjne i infrastrukturalne, oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Cel – wyrównanie różnic w rozwoju poszczególnych regionów Unii. Głównie finansowane są projekty, których celem jest zwiększanie zatrudnienia, rozwój przedsiębiorczości, wzrost innowacyjności, poprawa ochrony środowiska, aktywizacja współpracy pomiędzy sąsiednimi regionami państw członkowskich,
  2. Europejski Fundusz Społeczny (EFS) – główny cel, walka z bezrobociem, za pośrednictwem zwiększenia możliwości zatrudnienia i kształcenia, tworzenie nowych miejsc pracy w UE. Skierowany głównie w stronę osób mieszkających na terenach zagrożonych ubóstwem i młodych osób, które dopiero wchodzą na rynek pracy,
  3. Fundusz Spójności (FS) – przeznaczony dla państw członkowskich, w których dochód narodowy brutto (DNB) na 1 mieszkańca wynosi mniej niż 90% średniej w UE. Ma on zredukować różnice gospodarcze i społeczne oraz promować zrównoważony rozwój,
  4. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – jego zadaniem jest wsparcie europejskiej polityki rozwoju obszarów wiejskich,
  5. Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) – wspiera rozwój rybołówstwa w krajach członkowskich UE.

 

Dodatkowym wsparciem dla państw członkowskich Unii Europejskiej są również programy pomocowe realizowane w latach 2014 – 2020. Są to:

  1. Horyzont 2020 – wspiera innowacyjne przedsiębiorstwa i prace badawcze,
  2. COSME – wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, pomaga w uzyskaniu dostępu do rynków UE, oraz pomaga w uzyskaniu dodatkowego finansowania,
  3. Erasmus – program skierowany w stronę młodych osób, pomaga uzyskać staż i doświadczenie zawodowe poza granicami kraju, co przekłada się na zwiększenie szans na zatrudnienie (pomoc w rozwijaniu umiejętności zawodowych i językowych),
  4. „Łącząc Europę” – finansowanie inwestycji infrastrukturalnych, jak na przykład: budowa dróg, rozwój kolejnictwa, rozwój technologii telekomunikacyjnej,
  5. Kreatywna Europa – finansuje kulturę (kino, teatr, telewizja, muzyka, literatura, itp.).

Wysokość dotacji zależy od wielkości firmy.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji z Unii Europejskiej mogą zwrócić się o pomoc do specjalistów. Biuro Rachunkowe TAX SAFE pomoże Państwu wybrać jak najbardziej odpowiedni program i pomoże załatwić wszystkie formalności, począwszy od wypełnienia wniosków, poprzez sporządzenie biznesplanu, a skończywszy na podpisaniu umowy.