25 MARCA 2020 ROKU RZĄD ZAAKCEPTOWAŁ ROZWIĄZANIA ZAWARTE W PAKIECIE DOTYCZĄCYM TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ


Pakiet tarczy antykryzysowej przewiduje m. in.:

1. Państwo na okres 3 miesięcy przejmie opłacanie składek na ZUS za mikrofirmy (zgłoszonych jako płatnicy przed 29 lutego 2020 roku), które zatrudniają do 9 pracowników dotyczy to wszystkich pracowników takich przedsiębiorców a także samozatrudnionych czyli osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jeżeli prowadzili tą działalność przed 1 lutego 2020 roku i przychód z tej działalności (zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych) uzyskany w lutym 2020 roku nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku (M.P. poz. 1147 z 28 listopada 2019 roku – kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia wynosi 5 227,00 zł).  

w/w dofinansowanie zostanie sfinansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FFŚP). Oznacza to, że pracodawcom spadną koszty osobowe o 35,0 procent.

2. Świadczenie miesięczne w kwocie do około 2 000,00 złotych dla zatrudnionych na umowy zlecenia lub o dzieło oraz samozatrudnionych. Będzie to wypłata z ZUS gwarantowanego świadczenia miesięcznego (nieoskładkowanego i nieopodatkowanego) co do zasady w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia (2 080,00zł).

W sytuacji osób, które w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku uzyskały przychody z tytułu umowy cywilnoprawnej (zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych) poniżej 50% minimalnego wynagrodzenia, będzie to kwota z osiągniętego wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

W sytuacji osób rozliczających się np. w formie karty podatkowej, będzie to kwota w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia.

Warunki jakie musi spełnić przedsiębiorca aby uzyskać świadczenie jest:

  • przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego wynagrodzenia (14 754,51zł),
  • prowadzenie działalności przed lutym 2020 roku, a przychód z tej działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść minimum o 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego,
  • zawieszenie działalności nastąpiło nie wcześniej niż 1 lutego 2020 roku,
  • zleceniobiorca lub wykonawca dzieła musi udowodnić zawarcie umowy przed 1 lutego 2020 roku.

3. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i uelastycznienie czasu pracy – pomoc dla firm w kłopotach.

Pomoc ze środków FGŚP przysługuje przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych:

  • nie mniej niż 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 roku, do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19, lub
  • nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 roku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki środkom z FGŚP pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1 533,09 złote, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Pracodawca może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz dofinansuje maksymalnie do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń. tj. 2 452,27 zł.

Oba w/w świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres 3 miesięcy od dnia podpisania umowy o wypłatę świadczeń.

Wnioski mogą być składane elektronicznie do Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy.

Pracodawca dotknięty skutkami epidemii koronawirusa będzie mógł skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 godzin do 8 (z gwarancją oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w okresie 8 tygodni), a tygodniowy czas takiego odpoczynku – z 35 do 32 godzin. W porozumieniu ze związkami zawodowymi albo gdy nie ma związków z przedstawicielami pracowników – będzie mógł też wydłużyć dobowy wymiar czas pracy do 12 godzin (równoważny system czasu pracy) oraz okres rozliczeniowy do maksymalnie 12 miesięcy.

4. Ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk.

5. Czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach skarbowych i ZUS-owskich (opłatę prolongacyjną uiszcza przedsiębiorca, który złożył wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/składek lub o rozłożenie zaległości podatkowej/składek na raty i wniosek ten został zaakceptowany przez US/ZUS – czyli zamiast odsetek za zwłokę podatnik uiszcza wtedy opłatę prolongacyjną).

6. Umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19.

7. Korzystniejsze zasady rozliczania straty.

8. Wsparcie firm transportowych przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP) w refinansowaniu umów leasingowych.

9. Ułatwienia dla branży turystycznej.

Przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii (dot. organizacji wystaw i kongresów lub działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej, sportowej, organizującej wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe) do 180 dni od rozwiązania umowy. Dziś jest to 14 dni.

Możliwość skorzystania przez klientów z voucherów na realizację imprezy turystycznej w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza odwołana w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

10. Obniżenie o 90 procent czynszów najemców lokali i tzw. wysp w galeriach handlowych, dopóki obiekty te mają zakaz normalnego funkcjonowania.

11. Przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców.

12. Zwalnianie z naliczania kar umownych za opóźnienia przy realizacji przetargów (związanie z epidemią).

13. Umożliwienie gminom odstąpienia od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową.

14. Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019.

15. Gwarancje de minimis z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Gwarancja de minimis to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy (MŚP). Gwarancja ta nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych.